Národný inšpektorát práce ( ďalej len NIP ) s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri vydávaní a odoberaní oprávnení na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby v zmysle platných právnych predpisov ustanovuje:

Postup posudzovania žiadosti o vydávanie oprávnenia na vykonávanie BTS v oblasti ochrany práce orgánmi inšpekcie práce a postup odoberania oprávnenia na vykonávanie BTS.

V zmysle príslušných ústanovení zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení (ďalej zákon o BOZP) preventívne a ochranné služby sú odborné služby poskytované zamestnávateľovi, ktoré súvisia s výberom, organizovaním a vykonávaním odborných úloh pri zaisťovaní BOZPi.

Preventívne a ochranné služby vykonáva bezpečnostnotechnická služba (ďalej len „BTS“) a pracovná zdravotná služba (ďalej „PZS“ ) resp. zdravotný dohľad („ZD“) – pre 1. a 2. kategóriu rizikovosti práce.

Podľa zákona o BOZP je zamestnávateľ povinný

  1. určiť dostatočný počet odborných zamestnancov, ktorí sú s ním v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
  2. byť primerane technicky a prístrojovo vybavený potrebnými pracovnými prostriedkami (ak vykonáva preventívne a ochranné služby vlastnými odbornými zamestnancami).

Ak zamestnávateľ nemá dostatok vlastných odborných zamestnancov so zreteľom na veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky, rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík, vykonávanie preventívnych a ochranných služieb je povinný zabezpečiť dodávateľským spôsobom. V tom prípade je zamestnávateľ výkon BTS povinný zmluvne dohodnúť s oprávnenou , jednou fyzickou osobou alebo s viacerými fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi, alebo s právnickými osobami výkon preventívnych a ochranných služieb.

Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, je oprávnená osobne vykonávať BTS spôsobom bez tohto oprávnenia, ak je bezpečnostným technikom alebo autorizovaným bezpečnostným technikom.

Poznámka: o oprávnenie môže požiadať aj zamestnávateľ pre vlastné služby, čím prezentuje svoju odbornú spôsobilosť a kvalitu práce.

Zamestnávateľ je povinný dohodnúť s firmou oprávnenou na výkon preventívnej a ochrannej služby dostatočný čas na plnenie odborných úloh pri zaisťovaní BOZP, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie potrebných preventívnych a ochranných opatrení . Tento musí zohľadňovať veľkosť organizácie, počet zamestnancov, pracovné podmienky rozsah, charakter a rozloženie nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík.

BTS a PZS sú povinné spolupracovať s príslušnými organizačnými útvarmi zamestnávateľa a so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť.

Zriadením BTS a PZS, alebo plnením úloh dodávateľským spôsobom, nie sú dotknuté povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP a ani jeho zodpovednosť za zaistenie BOZP zamestnanca.

BTS alebo PZS môže dodávateľským spôsobom vykonávať len fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, alebo právnická osoba, ak má na výkon

  1. BTS oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce (ďalej len „NIP“),
  2. PZS oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“).

Na základe týchto skutočností vykonávame činnosť:

  • Bezpečnostnotechnická služba – BTS (na základe Oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce SR, a to dodávateľským spôsobom.)
  • Zdravotný dohľad – ZD nad pracovnými podmienkami (registrovaný Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ÚVZ SR)